နှိုငျးယှဉျ

အဘယ်သူမျှမထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်နှိုင်းယှဉ်စားပွဲပေါ်မှာမှဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်

ဆိုင်ဖို့သို့ပြန်သွားသည်

မျှဝေခြင်း
စောင့်ဆိုင်းပေးပါ ...